GroenLinks nieuws uit de provincie

GroenLinks wil haar leden, haar volgers en haar sympathisanten atijd en overal informeren over de ontwikkelingen binnen de partij, want we doen als GroenLinks een hele hoop. Net als in de Tweede en Eerste Kamer en Europa werkt onze beweging hard aan onze idealen en maken we alles een beetje groener, duurzamer, eerlijker en socialer. En omdat we zowel Heerhugowaarders als Noord Hollanders zijn zal GroenLinks Heerhugowaard af en toe ook een rubriek "Nieuws uit de provincie" schrijven op de haar website. want mooi werk moet gezien worden.

De provincie heeft vorig jaar aan het Circuitpark Zandvoort een ontheffing verleend om de leefgebieden van de zandhagedis en rugstreeppad te verstoren voor de bouw van tribunes voor de Formule I, waarbij de provincie heeft gemotiveerd dat die ontheffingen verleend kan worden omdat sprake is van een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’. Volgens een provinciale onafhankelijke adviescommissie was er helemaal geen 'dwingende reden van openbaar belang' om de vergunning af te geven.

Ondanks dit zware advies heeft Gedeputeerde Staten besloten om het advies niet op te volgen. Wat GroenLinks betreft had Gedeputeerde Staten dat advies niet in de wind geslagen. Fractievoorzitter Rosan Kocken diende een motie in om ‘in het vervolg in het kader van de Wet natuurbescherming slechts ontheffingen en vergunningen te verlenen als dat ruimschoots in overeenstemming met de heersende jurisprudentie is’.

Terugblik PS-vergadering 9 maart

Provinciale Staten van Noord-Holland (PS) spraken afgelopen maandag over de Formule I en Het Twiske. Ook werden er moties aangenomen over opvang voor de kinderen van Kamp Moria en over dak- en thuisloze jongeren in Noord-Holland.

Als eerste vraagt de Commissaris van de Koning Arthur van Dijk een moment om een in memoriam uit te spreken voor Jos van Kemenade. Hij was onder meer Commissaris van de Koningin van Noord-Holland van 1992 tot 2002.

Olthof benoemd tot gedeputeerde
Dan een belangrijk formeel moment; de voordracht van de nieuwe gedeputeerde van de PvdA. Na het aftreden van Adnan Tekin in december draagt de PvdA Jeroen Olthof voor, waar PS mee instemt. Hij neemt, net als Adnan, de portefeuilles voor Mobiliteit en Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu, en Luchtvaart en Schiphol voor zijn rekening.

Actualiteit ontheffing wet natuurbescherming Formule 1
Omdat het circuit van Zandvoort naast Natura 2000-gebied ligt is een ontheffing nodig op de Wet natuurbescherming om daar werkzaamheden uit te voeren. Deze ontheffing is in oktober verleend omdat de Formule 1 kan worden aangemerkt als een evenement dat een ‘dwingende reden van groot openbaar belang’ (hierna DRGOB) oplevert waar de natuur voor moet wijken. Inmiddels heeft de Hoor- en Adviescommissie (HAC) zich in het kader van de tegen die ontheffing ingediende bezwaren in haar advies aan GS geoordeeld dat GS onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de Formule 1 een DRGOB betreft. Daarbij adviseert ze om de ontheffing in te trekken. GS heeft in haar ‘beslissing op bezwaar’ besloten dit HAC-advies naast zich neer te leggen. Dat besluit was niet unaniem, onze GroenLinks-gedeputeerden hebben daartegen gestemd en daarvan aantekening gevraagd.

Wat ons betreft is het evident dat een sportevenement als de Formule 1 niet kan worden aangemerkt als iets dat van zodanig openbaar belang is dat Natura 2000 er voor mag worden aangetast. PvdD, CU en SP hadden over het onderwerp een actualiteit aangevraagd en spraken hun twijfels uit bij dit GS-besluit. VVD, D66 en PvdA stellen dat deze discussie thuis hoort in de rechtbank.

Dan krijgt Rosan het woord, ze spreekt nogmaals uit dat wij geen voorstander van de Formule 1 zijn, maar dat wij vooral vinden dat we veel zorgvuldiger moeten zijn met het verlenen van ontheffingen waar het onze schaarse Natura 2000-gebieden betreft. Zij vraagt of we gezamenlijk kunnen uitspreken dat we natuur belangrijk vinden en dient een motie in waarin we in het vervolg de heersende jurisprudentie (over DRGOB) nauwgezet volgen bij het verlenen van ontheffingen en vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming. Lees haar bijdrage hier.

In de beantwoording geeft gedeputeerde Rommel aan dat GS bereikbaarheid, veiligheid, economie etc beschouwt als 'effecten' en niet zoals de HAC als 'neveneffecten'. Belangrijk want effecten kun je wel betrekken bij de DRGOB, neveneffecten niet. De ontheffing is volgens GS ingestoken op veiligheid, werkgelegenheid, economische impulsen en bereikbaarheid van de Formule 1 en daarvoor zijn de tribunes, (verbreding van) paden, onderdoorgang etc noodzakelijk. De gedeputeerde geeft aan dat onze motie onhaalbaar is omdat onduidelijk zou zijn wat met "heersende jurisprudentie" wordt bedoeld. Hoewel Rosan dit niet erg bevredigend vindt geeft zij aan de motie aan te houden, met name vanwege de toezegging van de gedeputeerde om hier in een nadere discussienota op in te gaan t.b.v. behandeling in de commissie. Daardoor resteert alleen een motie van PvdD waarin zij voorstellen om het advies van de HAC alsnog over te nemen. Voor die motie vinden zij alleen steun bij de SP, zodat deze motie dus is afgewezen.

Geen grootschalige overnachtingen in Het Twiske
Na de formaliteiten en hamerstukken komen we op de concept zienswijze die GS heeft opgesteld in reactie op het ambitiedocument Twiske Waterland. Bij de behandeling in de commissie discussieerden we al over de toekomst van het Twiske, wat grotendeels Natura 2000 betreft, en wat je hier wel of niet toe wilt staan. De functie van recreatie laat zich niet onbeperkt verenigen met die van natuur, vooral grootschaliger festivals en overnachtingsmogelijkheden vormen een bedreiging voor de natuurwaarden en de leefbaarheid.

Diverse partijen, zoals PvdA, SP en PvdD geven aan dat de balans niet door mag slaan, en dat daar met het voorliggend ambitiedocument voor Twiskepark (te) veel ruimte voor wordt geboden. Ook onze eigen Ayse Er benadrukt opnieuw de waarde van het Natura 2000-gebied, en dat we soms wat verder moeten gaan dan het huidige kader, want Natura 2000 dienen we te beschermen, hierbij hebben  natuurwaarden prioriteit. Ze dient samen met SP en CU een amendement in waarbij de mogelijkheid tot (grootschalig) overnachten geschrapt wordt. Forum en PVV grijpen deze behandeling aan om de zeespiegelstijging te ontkennen en dienen hiertoe een amendement in. Hetzelfde geldt voor de ontkenning dat CO2 bijdraait aan klimaatverandering.

Gedeputeerde van de Hoek benadrukt dat we niet voorbij moeten gaan aan het feit dat het ook gewoon recreatiegebied is. Hij bevestigt wel dat zorgvuldigheid nodig is en GS kritisch blijft kijken naar de uitvoering van ambitiedocument. Onderdelen als kleinschaligheid, versterkte muziek etc zitten juist ook in de uitwerking van de natuurtoets die doorlopen dient te worden voor het Natura 2000-gebied per evenement.

In de tweede termijn doen de meeste partijen hun verhaal dunnetjes over en geven aan waar voor of tegen te stemmen. Er zijn in totaal 7 moties en amendementen ingediend, na stemming blijkt dat allen worden verworpen, met uitzondering van ons (aangepaste) amendement, dat met 29 stemmen voor wordt aangenomen. Lees hier verder>>

Conceptvisie Spaarnwoude Park
Deze visie ligt iets minder gevoelig. Eenieder pleit wel voor bescherming van de natuur, maar ziet ook dat dit gebied meer geschikt is voor recreatie, juist omdat door de natuurwaarden die hier wat minder kwetsbaar zijn, en de goede ov-bereikbaarheid. 

Onderzoeksrapport Randstedelijke Rekenkamer ‘Bouwen aan Regie’
Dit stuk is onthamerd door FvD, om een punt te maken dat duurzaamheid hier in de weg zit. Forum maakt hier structureel een punt van, vaak samen met de PVV. Uit de bijdrage blijkt niet helemaal wat Forum nu wil bij deze voordracht. Navraag levert hierin weinig concretisering. Terechte conclusie van GS is ongeveer dat we alle energie juist op de woningbouwproductie moeten zetten en niet willen afwijken van Europese en nationale regelgeving. We gaan over tot stemming over de voordracht, ook deze wordt bekrachtigd.  

Vragen, suggesties, opmerkingen? We horen het graag via groenlinks@noord-holland.nl