Alle punten Sociaal

Werk

 • We bieden het midden- en kleinbedrijf meer ruimte om zich te vestigen in woonbuurten.
 • Bewoners die samen een coöperatie oprichten kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het ondernemersloket.
 • Elk groot bedrijf wordt gestimuleerd tot het maken van een bedrijfsvervoersplan voor vrachtvervoer en het woon-werkverkeer van werknemers.
 • GroenLinks wil bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en tegelijk de werkgelegenheid in Heerhugowaard versterken. Daarbij kijken we beter naar wat onze regio nodig heeft.
 • De gemeente promoot streekproducten; ze gebruikt consequent duurzame producten bij activiteiten en evenementen.
 • We zorgen dat er een goed regionaal Werkgeversservicepunt komt.
 • Samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven stimuleert de innovatie op de werkvloer en biedt werkervaring voor scholieren/studenten.

Wonen

 • We willen een gemeente met gemêleerde wijken. Daarom bouwen we duurdere woningen in armere wijken en goedkope woningen in duurdere wijken.
 • De gemeente steunt starters op de woningmarkt.
 • Woningen worden zodanig aangepast dat mensen er (zo lang mogelijk) zelfstandig in kunnen blijven wonen.
 • Het is belangrijk dat er voldoende maatschappelijke opvang is: woonplekken waar mensen tijdelijk kunnen worden opgevangen en mensen die de maatschappelijke opvang verlaten, krijgen daarna snel een huurwoning.
 • Met de woningcorporaties willen we afspreken dat zij ondanks de rijksbezuinigingen blijven zorgen voor genoeg betaalbare woningen.

Jeugd

 • Kinderen en jongeren doen ertoe in Heerhugowaard voor GroenLinks. Zij hebben de toekomst en zijn de toekomstige inwoners van onze gemeente. We nemen hun wensen daarom serieus.
 • Iedere lente een wijk-kijk: samen met de buurtkinderen inspecteert de gemeente de speelplekken. Wat kapot is, wordt gerepareerd of vervangen; rommel wordt opgeruimd.
 • Jongeren worden door de gemeente actief uitgedaagd om positieve initiatieven te nemen en worden in staat gesteld om hun ideeën uit te voeren.
 • We willen dat jongeren zorgeloos kunnen opgroeien in hun eigen omgeving. GroenLinks zet daarom in op het voorkomen van problemen op latere leeftijd. De gemeente helpt jongeren en kinderen als ze problemen hebben.
 • Alcoholmisbruik onder jongeren is een groot probleem. GroenLinks zet zich in om dit tegen te gaan.
 • Problemen met hangjongeren lossen we samen mèt jongeren en omwonenden op.
 • Als de gemeente straks verantwoordelijk is voor de jeugdzorg, krijgt iedere jongere de hulp die nodig is – en ook tijdig specialistische hulp. Er komt een ‘uitrukmentaliteit’ bij de gemeente: bij problemen gaan we zo snel mogelijk oplossingsrichtingen opstarten. De gemeente wacht geen weken (of maanden) voordat er iets gebeurt.
 • In de jeugdzorg staat de persoonlijke benadering voorop (maatwerk) en de hulp wordt zoveel mogelijk op wijk- of gemeentelijk niveau georganiseerd. De betrokken professionals krijgen meer handelingsvrijheid en bureaucratie wordt tegengegaan.

Onderwijs

 • Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die passen bij de eisen van deze tijd: schoon, veilig, comfortabel en groen.
 • Bij nieuwe schoolgebouwen komt altijd ruimte voor betaalbare buitenschoolse opvang.
 • Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject: geen enkele leerplichtige jongere zit thuis. Bij problemen wordt bekeken met de jongere wat de oorzaak is.
 • De gemeente stimuleert dat het aanbod van het beroepsonderwijs goed aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven en stimuleert een zo breed mogelijk aanbod aan stageplekken in de gemeente.
 • Samen met het onderwijs biedt de gemeente passende opvoed- en opgroeiondersteuning aan zorgleerlingen, gezin en docenten.
 • De gemeente propageert de uitgangspunten van de ‘vreedzame school’: kinderen leren conflicten vreedzaam op te lossen.

Sport

 • Bij aanleg en renovatie van woonwijken wordt vanaf het begin rekening gehouden met sport- en speelvoorzieningen.
 • De samenwerking tussen sportverenigingen onderling en met bijvoorbeeld het onderwijs, de naschoolse opvang, fitnesscentra en zorginstellingen wordt gestimuleerd. Meer scholen gaan sport aanbieden als naschoolse activiteit
 • Er komen meer sportmogelijkheden voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

Inkomen en uitkering

 • Minimaregelingen kunnen met een enkelvoudige procedure worden aangevraagd en zo mogelijk automatisch verstrekt: één aanvraagformulier voor alle regelingen, dus een snelloket
 • Mensen worden indien nodig geholpen bij het aanvragen van allerlei voorzieningen, toelages en regelingen.
 • Er komt een website met toegankelijke actuele informatie over landelijke en gemeentelijke regelingen voor inkomensondersteuning.
 • Cliënten van de Sociale Dienst verdienen de beste ondersteuning.
 • GroenLinks wil armoede voorkomen. We kiezen voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten hoeven te voelen en hun kinderen aan sport- en culturele activiteiten kunnen meedoen.
 • In Heerhugowaard mogen mensen niet de dupe worden van teveel bezuinigen boven op elkaar (stapeling).
 • Mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt, krijgen werk te doen in buurten, onderwijs, zorg, welzijn, sport en openbare ruimte. Tegen minimumloon, met normale secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenopbouw. Deze banen sluiten aan bij de ambities en mogelijkheden van werkzoekenden.

Zorg

 • Mensen met een beperking, een chronisch of een psychosociaal probleem ontvangen die zorg (ondersteuning) die passend is om aan de samenleving te kunnen blijven meedoen of thuis te kunnen blijven wonen - zorg heeft een doel!
 • Mensen met een 'WMO-indicatie' die dat willen, kunnen zorg zelf organiseren met een persoonsgebonden budget (PGB).
 • Nieuwe woningen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking worden dicht bij de voorzieningen gebouwd.
 • GroenLinks stimuleert in de gemeente manieren voor mensen om elkaar te helpen en te ontmoeten. Bijvoorbeeld via ‘ontmoetingsplekken’ en andere buurtvoorzieningen.
 • De door het kabinet afgeschafte maatschappelijke stages (MAS) worden in Heerhugowaard voortgezet.
 • Bewoners en cliëntenorganisaties worden actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid rond zorg, welzijn en wonen: we zetten ze aan het stuur, geven ze meer de regie.