Samenwerking

Forse besparingen zijn mogelijk als gemeenten meer samenwerken. Bijvoorbeeld door centrale inning van gemeentelijke belastingen, afstemming van voorzieningen in een regio (zie decentralisatie).

De taken die het Rijk overdraagt aan gemeenten (decentralisaties) noodzaken in ieder geval tot meer samenwerking met regiogemeenten. Het oogmerk moet zijn dat samenwerking leidt tot minder bestuurders, minder ambtenaren, minder overleg en tot schaalvoordelen. Daarbij moet een oplossing gevonden worden voor het vraagstuk van de democratische legitimatie.